תקנון האתר

 

ברוכים הבאים לאפליקציית VACO!

ברוכים הבאים לאפליקציה החדשה לחופשה אונליין:( “האתר”/ "האפליקציה"). האתר מופעל ע”י חברת פרסומדיה נטגרופ בע”מ (להלן: “החברה”).

VACO מציע לכם את שירותיו בכפוף לתנאי השימוש,   אשר יתכן ויתעדכנו מפעם לפעם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, אף מבלי לפרסם הודעה בעניין וללא הודעה מראש, מכל סיבה. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה. הגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש, תופיע תמיד בעמוד הזה ותבוא במקום כל הגרסאות הקודמות. באופן קבוע, יהיה קישור לגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש בעמוד הבית של www.vaco.co.il

אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה מאחר והקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.


1.   הגדרות:

“אנו”, “החברה” –VACO.

“משתמש” או “לקוח” – כל אדם, חברה או גוף, אשר עושה שימוש באתר או בשירותים שאנו מציעים.

“בעל עסק” ו/או “המוכרים” – המוכרים אשר מפרסמים את מוצריהם באתר.

 

2.   כללי:

2.1.    כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה. ‘פעולה באתר’: כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר באחת משיטות המכירה המוצעים באתר . או כל פעולה אחרת באתר כגון רישום חוות דעת או הרשמה למבצעים וכו

2.2.    רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי מבצעי הפעולות באתר.

 

3.   תנאי שימוש

3.1. כאמור, ע”י שימוש, ביקור או דפדוף באתר, הנך מקבל ומסכים להתחייב לכל  תנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאים אלו, אינך רשאי להשתמש בשירות VACO  או באתר.

3.2 עם כניסתך לאתר ושימושך בו, הינך מסכים גם לכללי ה”הגנה על הפרטיות” המצוינים בסעיף 7 שלהלן, ולכל שינוי שיחול בהם מעת לעת בעתיד. אם אינך מסכים לכך – אנא, אל תעשה שימוש באתר זה או בכל שירות שלנו.

3.3 ככל שיש או שתהיה בינך לבין VACO התקשרות בנוגע לשימושך בשירותים שאנו מציעים ובאתר, הרי תנאי שימוש אלו משפיעים על זכויותיך ועליך לקרוא אותם בקפידה ולהבין במדויק את כל ההוראות בנוגע לכל הנושאים הנדונים בזאת.

3.4 אם יימצא שתנאי מסוים בהתקשרות ובכל האמור בזאת הוא בלתי חוקי, בטל או שאינו ניתן לאכיפה, הדבר לא ישפיע על בטלותם או על אי-יכולתנו לאכוף תנאים אחרים.

3.5 כאמור, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על-פי שיקול דעתנו הבלעדי, לערוך שינויים, מפעם לפעם בנוגע לאופן שבו אנו מפעילים את שירותינו. שימושך באתר או המשך שימוש בשירותינו לאחר שנעשו שינויים, משמעם שהסכמת לקבל שינויים כאלו, לפיכך, עליך לעבור על תנאי השימוש מפעם לפעם.

3.6 לידיעתכם חלק מהשיחות עם המארח בצימרים מוקלטות לצורך בקרה ושיפור השירות.


4.   מידע אודות האתר והשירותים המוצעים בו

4.1.   VACO מציע למשתמש לרכוש נופשים ממיטב המשווקים (להלן: “בעל העסק” או “המוכר/ים“) במחירים אטרקטיביים. יובהר, כי VACO עצמו אינו זה שמוכר את המוצרים המוצגים באתר, אלא המוכר הינו בית העסק שהציע את המוצר/השירות.

4.2.    ליד כל מוצר / שירות המוצע למכירה באתר, יופיע מחיר המוצר ותיאור קצר ותמציתי אודותיו, הנמסר באחריותו של VACO            כמו כן יפורטו: שם בית העסק המציע את העסקה, פרטי ההתקשרות עמו, מחיר המוצר, תוקף העסקה, וכל דבר אחר הנוגע לעסקה, כפי ש VACO ימצא לנכון לפרסם.

4.3.    מחיר המוצר / השירות הינו המחיר כפי שמוצע על ידי המוכר בעסקה הזו .


5.   ביטול עסקה

5.1.    ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב.

5.2.    כל רוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. להלן מספר הוראות רלוונטיות מחוק הגנת הצרכן.

5.3.    ברכישה של שירות, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, בתוך 14  ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 7 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן (במקרה של הזמנת שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי). בתנאי שלא צויין אחרת בהסכם ההתקשרות


6.   אחריות

6.2.     החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו הצעתו של משתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש מלהגיש הצעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר.

6.3.     בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 

7.   סודיות ופרטיות

7.1.     החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההשתתפות בשיטות המכירה. החברה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר אחר זולת למוכרים. 

7.2.     מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

7.3.     החברה שומרת לעצמה הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, WhatsApp, הודעות SMS, בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב אלא אם הלקוח ציין בפני החברה כי אינו מעוניין בכך.

7.4.     החברה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

7.4.1.    אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והמוכרים.

7.4.2.    אם הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

7.4.3.    אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה;

7.4.4.    אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי;

7.4.5.    בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה.


8.   דין ושיפוט

8.1.     הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

8.2.     בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש באתר - תהא לבתי המשפט עכו/קריות/חיפה ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.


9.   ביקורות משתמשים ותכנים אחרים

 מבקרים יהיו רשאים לכתוב באתר הערות, הצעות, רעיונות, תגובות, שאלות או תכנים אחרים, כל עוד התכנים אינם לא חוקיים, מגונים, מאיימים, משמיצים, פולשים לפרטיות, מפרים זכויות קניין רוחני, או באופן אחר פוגעים בצד שלישי או מעוררים התנגדות. פרסומים כאלו לא יהיו מורכבים או מכילים וירוסי תוכנות, קמפיינים פוליטיים, שידול מסחרי, מכתבי שרשרת, מסות של מיילים או כל סוג אחר של דואר זבל (“spam”). אינך מורשה להשתמש בכתובת דוא”ל שקרית, להתחזות לכל אדם או ישות אחרת, או להונות באשר למקוריות של תוכן כלשהו. VACO שומרת לעצמה את הזכות (אך לא את החובה) להסיר או למחוק תכנים כאמור. VACO חופשית לעשות שימוש בכל הערה, מידע, רעיון, עקרון, ביקורת, תגובה,  או טכניקות או חומרים אחרים שאתה עשוי לשלוח אליה (גם מבלי ליידע או לפצות), לכל מטרה שתמצא לנכון.

אם אכן פרסמת תוכן או חומר, וכל עוד VACO לא אמרה אחרת, הנך מעניק לVACO זכות / רשות להשתמש בו, באופן לא אקסקלוסיבי, חופשי מתמלוגים, ובלתי חוזר. כמו כן, הנך מעניק לVACO את הזכות להפיק מחדש, לשנות, לאמץ, לפרסם, לתרגם, ליצור נגזרות של טפסי עבודה, להפיץ ולהשתמש בתכנים כאמור, בכל סוג של מדיה. כן הנך מעניק לVACO את הזכות להשתמש בשם שפרסמת בקשר לתכנים כאמור, אם היא בוחרת לעשות כן. הנך מצהיר ומתחייב: (1) הנך הבעלים או בעל השליטה בכל הזכויות של התכנים שפרסמת; התוכן הינו מדויק; (22) שימוש בתוכן שסיפקת לא מפר את המדיניות שלVACO ולא יגרום נזקים לכל אדם או ישות; (3) אתה תשפה את VACO על כל תביעה בגין תוכן שאתה סיפקת. לVACO יש את הרשות / הזכות, אך לא את החובה, לבקר ולפקח, לשלוט, להוסיף או להסיר כל פעילות או תוכן. VACO אינה אחראית ולא מתחייבת לגבי כל תוכן שפורסם על-ידיך או ע”י צד שלישי.

 

10.   זכויות קניין

המשתמשים מאשרים כי האפליקציה www.vaco.co.il מכיל מידע, תוכנה, תמונות, גרפים וחומרים אחרים (כולם יחד: “תכנים“), אשר מוגנים ע”י זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סימני מסחר, סודות מסחריים או זכויות קנייניות אחרות, וזכויות אלו הן בנות תוקף ומוגנות בכל הדרכים, במדיה ובטכנולוגיה, אשר קיימות נכון להיום, וכן כאלו שיתפתחו בעתיד. כל  התכנים נתונים תחת זכויות יוצרים בהתאם לחוק זכויות יוצרים בישראל, וVACO הינה בעליהן של זכויות אלו, לרבות בבחירה, עיצוב, תיאום, הסדרה והשבחה של תכנים כאמור. למשתמש אסור לשנות, להסיר, למחוק,  להגדיל, ליצור נגזרת עבודה או לנצל בכל דרך שהיא אחד מהתכנים, בשלמותם או בחלקם.

הנך מסכים שלא להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או פעולה שנועדו להפריע או לנסות להפריע לעבודתו הנאותה של האתר או כל התנהלות באתר. הנך מסכים לא לעשות מעשה שכופה עומס בלתי סביר או גדול באופן לא פרופורציונלי, על התשתית של האתר. חלק מהמידע באתר מעודכן על בסיס “זמן אמת” והוא נעשה קניינה או כפוף לזכות/רשות שימוש שלVACO, מכם או מכל צד שלישי. הנך מסכים לא להעתיק, לשכפל, לשנות, להתאים, ליצור נגזרות עבודה, או לפרסם בציבור כל מידע (מלבד המידע שלך) מהאתר.


11.   זכויות יוצרים

עיצוב האתר, הטקסט, הגרפיקות, בחירתם וסידורם, וכל זכויות היוצרים על התוכנה, הנם של VACO וכל הזכויות בהם שמורות לVACO. כל שימוש אחר בחומרים באתר הזה, לרבות שכפול לצורך שינוי, הפצה או פרסום –  אסור בתכלית האיסור.


12.   סימני מסחר

VACO, האתר, הלוגו של האתר וכל כותרת שהיא המצויה באתר, גרפיקות מותאמות וכפתורי אייקונים, הם סימני שירות ו/או סימני מסחר של VACO. כל יתר סימני המסחר, שמות מוצרים ושמות ולוגואים של חברות המצויים באתר, הנם קניינם של בעליהם, בהתאמה.


13.  תיאום זמן הגעה

צימר הינו מתחם פרטי לכן לא ניתן להגיע אל המתחם ללא תיאום מראש מול בעל המתחם. בנוסף חשוב לוודא שכל הפרטים הגיעו אל בעל המתחם והוא מודע להזמנה ולהגעה של האורח.

14.  זכות בעל מתחם נופש

בהזמנה באישור מיידי בעל המתחם רשאי אחרי שיחת טלפון עם האורח לבטל את ההזמנה במידה והאורח לא עומד בתנאי ההזמנה / האירוח. 


15.  הגשת בקשה למחיקת נתונים

ניתן להגיש בקשה למחיקת נתונים במהירות דרך שליחת מייל לכתובת or@pirsumedia.com


שונות

*על הסכם זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך בישראל. כל סכסוך הנוגע לשימוש באתר או להסכם זה יידון אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוז הצפון.

*רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן.

*הסכם זה ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג, התחייבות והסכמה שניתנו קודם לכן בכתב או בעל-פה על ידי מי מהצדדים. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של החברה במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.

*אם ייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.

*החברה תהא רשאית להסב ו/או להעביר את זכויותיה וחובותיה לפי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך באישור או יידוע המשתמש, אולם מוסכם, כי העברה ואו הסבה כאמור לא תפגע בזכויות מזמינים, עובר למועד השלמת ההעברה ו/או ההסבה כאמור.

*מוסכם על הצדדים, כי לאחר תום שנתיים ימים מיום מימוש ההזמנה, לא יהיה המזמין זכאי לתבוע את החברה בנוגע להזמנתו, ובכל הקשור להתקשרותו עם החברה כאמור בהסכם זה. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים, בהסכמה, בהתאם להוראות סע’ 19 לחוק ההתיישנות, תשי”ח – 1958.


דגשים לVACO SALE


שימו לב! ברגע שאתם מתחברים עם חשבון הפייסבוק או הגוגל מספר הטלפון וכתובת האימייל שלכם לא נרשמים אוטומטית, עליכם להיכנס לדף החשבון האישי באפליקציה ולהזין את הפרטים.

*השובר אינו ניתן להעברה ומיועד לזוכה ולבן/ת זוגו בלבד.

*על גבי השובר מצויין התאריך הרלוונטי והבלעדי בו הצימר מוצע במחיר זה.

*צוות האתר, בעלי המתחמים ובני משפחותיהם אינם יכולים להשתתף במבצע.
*במידה ואחד הזוכים נמנים בר"מ, המבצע יפתח שוב לתאריך חדש.

*על הזוכה בVACO SALE למלא חוות דעת על מקום האירוח בו התארח בתום החופשה.

*הזוכה במבצע VACO SALE מחויב במחיר המוזל שמצויין בדף. אין החזר כספי.

*כל משתתף יכול לזכות פעם אחת בלבד בכל 30 ימים.

 

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר הצימר ופעילותם , ניתן לפנות לשירות הלקוחות

במייל:  heli@pirsumedia.com נא לציין מס’ טלפון בעת משלוח הEMAIL